דיקטטורה חיננית | על מצב השלטון המונציפלי בישראל

"היום ראש רשות בינוני, לא טוב ולא מצוין, ראש רשות בינוני לא ניתן לנצח בבחירות. רק חלשים ביותר וגרועים באופן קיצוני. מרמה של בינוני ומעלה אי אפשר לנצח. לכן יש תקלה חמורה בדבר הזה. זה יוצר סיאוב, סכנה לשחיתות, מינהל לא תקין. זו שיטה אחת, שכרגע אין עליה הסכמה." (ח"כ אופיר פינס, יו"ר ועדת הפנים בכנסת, בראיון שערכתי עמו לעבודה שחורה, 24.07.2007)

בשנת 2005 מינה אופיר פינס, אז שר הפנים, את חברו למפלגת העבודה, עמרם מצנע, לראש מועצת ירוחם. המינוי התרחש לאחר ניהול כספים לא תקין שבוצע על ידי ברוך אלמקייס, שהיה אז ראש העיר. אלמקייס לא היסס ועתר לבג"צ נגד הדחתו. בג"צ דחה את עתירתו (בגצ 10769/05 ברוך אלמקייס נ' שר הפנים). כב' השופטת (דאז) דורית בייניש הסבירה כי לשר הפנים ישנה הסמכות להדיח ראש עיר כאשר זה אינו מביא לאישור התקציב במועד הדרוש. לכן, למרות זכותם של תושבי ירוחם לבחור לעצמם מנהיג (קרי: להמליך עליהם מלך), ניתן להפקיע את הדמוקרטיה למען ערכים אחרים:

חרף מרכזיותה של הזכות הדמוקרטית לייצוג, יש לזכור כי הזכות האמורה אינה זכות מוחלטת אלא זכות שמשקלה יחסי; בקביעת היקפה ומשקלה ככלל, ובכל הנוגע לשלטון המקומי בפרט, נדרשת התחשבות גם בערכים ואינטרסים ציבוריים אחרים, שהגשמתם חיונית אף היא למהלכם התקין של חיי החברה (שם, עמ' 13)

הבעיה היתה, כמובן, ששר הפנים דאז מינה ראש מועצה ולא שלח את העם לבחירות חדשות. באותה העת (לערך), מסיבות אחרות, התקיימו בחירות מוניציפליות ברעננה לאחר שראש העיר הקודם, זאב בילסקי פרש (דווקא לא עקב אי סדרים). בשנת 2007 התקיימו גם בחירות בגבעתיים, לכן הסנקציה של מינוי ראש מועצה ולא בחירתו היא סנקציה קיצונית למדי. דווקא כאן היה נאמצעי פוגע פחות על מנת ליישם את העניין.

רצה הדבר ומצנע, ככל הנראה, ניהל את עניינה של ירוחם בצורה מוצלחת, אולי אפילו מוצלחת מדי. היום, 'הארץ' מדווח כי מצנע רוצה להשאר בירוחם. שר הפנים, מאיר שטרית, מבקש להאריך את כהונתו של מצנע בשנתיים נוספות. הדרך הנכונה להאריך את כהונתו של מצנע היתה באמצעי הדמוקרטי ביותר: הליכה לבחירות, אולם שטרית בחר להשתמש בסמכותו ולהאריך את תוקף כהונתו באמצעות אישור ועדת הפנים של הכנסת. כלומר, גופים פולטיים מונעים מתושבי ירוחם להאריך את כהונתם.

Img CC-BY-NC-ND ReutC

הסעיף המדובר הוא סעיף 146 לפקודת העיריות שתוקן לאחרונה בתשס"ד. אותו סעיף קובע כי:

146. (א) מועצה או ועדה ממונות לפי סעיף 143 יכהנו עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים ויהיו להן כל הסמכויות והחובות המוקנות למועצה או למועצה ולראש העיריה, לפי הענין, לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

החלטת שר הפנים להפקיע מתושבי ירוחם את זכותם לבחור היא החלטה בעייתית. גם אם טובת תושבי ירוחם לצידה, עדיין יש צורך בדמוקרטיה אמיתית עבורם. השאלה האמיתית אולם היא האם סעיף 146(ב) לפקודת העיריות נותנת לשר הפנים סמכות להאריך את תוקף הועדה בצורה אינסופית? כלומר, במצב כלשהוא יכול שר הפנים לקבוע כי כהונתו של מצנע תסתיים בשנת 2020 ואנו עדיין נמצא בתוך המסגרת החוקית, לא? סעיף דומה קיים בחוק יסוד הכנסת, שקובע כי "תקופת ההארכה לא תעלה על הזמן המתחייב מהנסיבות האמורות" (שם, אגב, הגוף המאריך את הכהונה הוא הכנסת).

אם אכן ימשיך עמרם מצנע לכהן כראש מועצת ירוחם, יהיה זה עוול מהותי לדמוקרטיה. הדבר הנכון לעשות היה לקיים בחירות חדשות בירוחם בהם יוכל מצנע להתמודד כאחד האדם לאחר שיעתיק את מקום מגוריו לירוחם.

10 thoughts on “דיקטטורה חיננית | על מצב השלטון המונציפלי בישראל

 1. ניטפוק אחד קטן:לפי מה שכתוב ב"הארץ" מצנע נענה להצעה של שיטרית רק אחרי שנודע לו שיש עצומה של יותר מאלף תושבים שקוראת לו לקבל את התפקיד, כך שאני ממש לא בטוח שהוא זה שיזם את המהלך.חוץ מהפרט הזה כל מילה בסלע.

 2. אם אתה מתכוון למשפט : "אותה עצומה היא שגרמה למצנע להיענות לבקשת שטרית, אמרו תושבים בעיר." אז אני מציע שתקרא אותו טוב יותר.

 3. כל הכבוד מר יהונתן קלינגר דברייך אכן נכונים,אני כתושב ירוחם נפעם ממידת ההתערבות שלך בענין, לצערי תושבי ירחם מעט אדישים מן המצב שנכפה עליהם,מקווה שנושא זה יהפוך לדבר שיערור הדים בתקשורת ויגיע לסדר יום בכנסת ישראל ,המשך במלאכת הקודש.

 4. יהונתן יצחק – משרד עורכי דין  Jonathan Itzhak – Law Offices

  רחוב בני משה 2 תל אביב 62308 2 Bnei Moshe St., Tel Aviv 62308 טלפון : 6056622 – 03 Tel : 03 – 6056622 פקס : 6051550 – 03 Fax : 03 – 6051550 E-mail : [email protected]

  1 במאי, 2008

  לכבוד בפקס: 5666376 – 02 וברשום
  שר הפנים, מר מאיר שטרית
  מרחוב קפלן 2
  ירושלים 91950
  שר נכבד,
  הנדון : בקשה שלא להאריך את כהונת הועדה הממונה במועצה המקומית ירוחם וקיום הבחירות לרשות המקומית במועדן

  בשם מרשי, מר יעקב בנישתי, הריני לפנות אליך כדלקמן:
  1. לאחרונה התבשרו מרשי ויתר תושבי ירוחם, באמצעות כלי התקשורת, על כוונתך להאריך את כהונתה של הועדה הממונה (הועדה הקרואה) בירוחם וכן להאריך את תקופת כהונתו של העומד בראשה, מר עמרם מצנע, כל זאת לתקופה של שנתיים נוספות.
  2. הארכת כהונת הועדה הממונה לתקופה של שנתיים נוספות משמע ביטול הליך הבחירות המוניציפאליות במועצה המקומית ירוחם בחודש נובמבר 2008, שהינו מועד הבחירות לרשויות המוניציפאליות ברחבי המדינה.
  3. לנוכח פנייתך, הודיע לאחרונה ראש המועצה הנוכחי, מר עמרם מצנע, כי הוא מסכים להארכת הכהונה המוצעת ולדחיית מועד הבחירות לרשות המקומית.
  4. יובהר מיד כי מרשי וכן תושבים רבים בירוחם מתנגדים למהלך חד צדדי של הארכת כהונת הועדה הממונה במקום קיום ההליך הדמוקרטי במועד שנקבע.
  5. הכלל המקובל והידוע הוא שמינויה של ועדה ממונה הינה אופציה (העומדת לרשות שר הפנים בתנאים הקבועים בפקודת העיריות) שיש להשתמש בה במשורה ובמקרים חריגים ביותר.
  6. על אחת כמה וכמה כשמדובר בהארכת כהונה של ועדה ממונה שמונתה לפני כשנתיים וחצי ואשר עמדה בכל המטרות שהוצבו לה, ובהן, בין היתר, השגת איזון תקציבי ברשות ותשלום משכורות לעובדי הרשות.
  7. מר מצנע העיד לאחרונה כי אחד מהשיקולים העיקריים המנחים את החלטתך להארכת כהונת הועדה הממונה הינה "שמירה על היציבות הכלכלית בעיר". בכל הכבוד, שיקול זה, חשוב וראוי ככל שיהיה, אינו רלבנטי כלל במכלול השיקולים הנוגעים להמשך פעילות הועדה הממונה. למעשה, מהמועד שבו השיגה הועדה הממונה את היציבות הכלכלית המדוברת, סיימה הועדה את תפקידה ושמירה על היציבות הכלכלית נתונה בידי אותו גורם שייבחר בבחירות דמוקרטיות לרשות המקומית.
  8. ההחלטה בדבר המשך כהונתה של הועדה הממונה והעומד בראשה הינה מסוג ההחלטות השלטוניות הדורשות ביצוע איזון בין זכויות ועקרונות יסוד. מצד אחד, עומדת זכות היסוד של האזרח לבחור ולהיבחר בהליך דמוקרטי ומנגד עומדת חובתה של הרשות השלטונית המרכזית להבטיח כי תושבי הרשות לא ייפגעו כתוצאה מתפקודם הלקוי של נבחריהם.
  9. נסיבות מינויה של הועדה הממונה בשנת 2005 ומצב הדברים כיום אינם דומים כלל וכלל. בעוד שערב מינויה של הועדה הממונה עמדה מועצה מקומית ירוחם בפני קריסה כלכלית ולקתה בחוסר תפקוד עד כדי אי יכולת העברת תקציב ברשות, הרי שכיום המציאות הפוכה ותחלואי העבר תוקנו.
  10. לפיכך, לא דין איזון שנעשה במועד מינויה של הועדה הממונה כדין האיזון הנדרש ממך כיום, כשר הפנים, על מנת להמשיך את כהונת הועדה.
  11. בעוד שבעבר נטה המאזן להעדפת שמירה על זכויותיהם של תושבי הרשות מפני תפקודם הלקוי של נבחריהם, הרי שכיום ביצוע איזון דומה צריך בוודאות להביא להעדפת שמירה על זכותם של התושבים לבחור ולהיבחר בהליך דמוקרטי.
  12. למרבה הצער, החלטתך מהווה למעשה הצהרה גורפת הקובעת מראש כי כל גוף ו/או מועמד שייבחרו ע"י תושבי ירוחם לא יתפקדו כראוי ולא יצליחו לשמור על יציבות כלכלית עד כי אין מנוס מהמשך כהונתה של הועדה הממונה.
  בכל הכבוד, לא ניתן לקבל עמדה שכזו !
  13. כבר הוכח בעבר לא פעם כי המועצה מקומית ירוחם, בראשות נבחריה, מסוגלת לנהל את ענייניה בהצלחה רבה, ולראיה זכייתה בפרסים שונים כגון פרס ישראל לחינוך ופרסי יופי וקבלת ציונים לשבח בקשר להתנהלותה הכספית.
  14. בהמשך לדברים האמורים לעיל, יהיה זה נכון להביא את דבריה של כב' הנשיאה דורית בייניש בהחלטתה על מינוי הועדה הממונה בירוחם במסגרת בג"צ 10769/05 ברוך אלמקייס ואחרים נגד שר הפנים ואחרים:
  "המצב בו מתנהלת רשות מקומית בידי ממונים מטעם שר הפנים אינו המצב האופטימאלי הרצוי לרשות מקומית. בעיקרון, תושבי הרשות זכאים לנהל את ענייניהם המוניציפאליים כאשר בראש השרות עומד נבחר ציבור הנהנה מאמונם… לא נותר אלא לקוות שתקופת הביניים בה מכהנים הממונים מטעם השלטון המרכזי תהא תקופה מועילה להבראתה של ירוחם, וכי היא תצא לעצמאותה המוניציפאלית מחוזקת ויציבה" (הדגשה לא במקור- של הח"מ).
  15. וברוח דברים אלו ומאחר ואין כל עוררין בדבר הבראתה של המועצה המקומית ירוחם, הגיעה העת כי תושביה ייהנו מעצמאות מוניציפאלית וממימוש הזכות לבחור ולהיבחר. כמובן שאין כל מניעה כי מר עמרם מצנע ייטול חלק בהליך הדמוקרטי ויעמיד את מועמדותו לראשות מועצת ירוחם במסגרת הבחירות, בדומה לשאר המועמדים.
  16. מן הראוי שאותו מנגנון הקבוע בסעיף 9א. לחוק יסוד: הכנסת, לפיו תקופת הארכת כהונת הכנסת לא תעלה על הזמן המתחייב מהנסיבות המיוחדות המונעות קיום בחירות לכנסת, יחול גם בענייננו, וזאת לאחר שאותן נסיבות מיוחדות שבעטין מונתה הועדה הממונה השתנו ואינן רלבנטיות עוד.
  17. מרשי מבקש ומאמין כי תחזור בך מהחלטתך להאריך את מינויה של הועדה הממונה בירוחם, שאם לא כן ישקול מרשי פניה לערכאות החוקיות המתאימות לשם ביטול ההחלטה וקיום הבחירות המקומיות בירוחם במועדן.
  18. לבסוף יצוין כי בימים אלו ממש חותמים מאות ויותר מתושבי ירוחם על עצומה הקוראת לביטול החלטתך בדבר המשך מינויה של הועדה הממונה ודחית מועד הבחירות.
  בכבוד רב ובברכה,
  יהונתן יצחק, עורך דין

  העתקים: ח"כ אופיר פינס, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת וחברי ועדת הפנים
  מר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים
  עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים
  מר דודו כהן, מנהל מחוז דרום במשרד הפנים
  עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון

 5. אם עמרם מיצנע מביא את ירוחם להשגים שמועילים לירוחם ולתושביה אין חשיבות לענייני בירוקרטיה שלא מועילים לאף אחד.
  "אם אכן ימשיך עמרם מצנע לכהן כראש מועצת ירוחם, יהיה זה עוול מהותי לדמוקרטיה. הדבר הנכון לעשות היה לקיים בחירות חדשות בירוחם בהם יוכל מצנע להתמודד כאחד האדם לאחר שיעתיק את מקום מגוריו לירוחם"

 6. עתירת תושבי ירוחם בעניין הארכת כהונת הועדה הקרואה בראשות עמרם מצנע וביטול מועד הבחירות (בג"צ 6365/08)
  1. היום, יום 16.7.08, הגישו מספר תושבי ירוחם, באמצעות עו"ד בעז בן צור וענבל לייפר, עתירה לבג"צ המבקשת לבטל את החלטת שר הפנים, מאיר שטרית, לפיה תוארך כהונת הועדה הקרואה, המכהנת בירוחם מזה כשנתיים ומחצה, בראשותו של עמרם מצנע, בתקופה נוספת.
  2. כן התבקש בית המשפט לבטל את החלטת שר הפנים לפיה הבחירות המוניציפאליות בירוחם לא יתקיימו במועדן – בחודש נובמבר 2008 – אז צפויות להיערך הבחירות לרשויות המקומיות ברחבי הארץ.
  3. לפי הנטען, החלטתו של שר הפנים שוללת, הלכה למעשה, את זכותם הדמוקרטית הבסיסית של תושבי ירוחם לבחור ולהיבחר בבחירות ופוגעת באופן חמור בעצמאות השלטון המקומי בירוחם.
  4. לעתירה צורפה עצומה עליה חתומים כ-700 מתושבי ירוחם.
  5. החלטתו של שר הפנים לפיה תוארך כהונת הועדה הקרואה התקבלה חרף העובדה שהפגם בגינו מונתה מלכתחילה – אי אישור תקציב המועצה לשנת 2006 – חלף מן העולם. יוזכר כי שר הפנים מינה את הועדה הקרואה בירוחם בחודש נובמבר 2005, עקב קשיים שהתגלו באישור תקציב המועצה בירוחם, ולאחר שלא היה בידי מי שכיהן בתפקיד ראש המועצה, ברוך אלמקייס, להביא לאישור התקציב.
  6. ואולם, לאחרונה הודיע שר הפנים בכתובים לגורמים שונים כי החליט על הארכת מינויה של הועדה הקרואה, ובהתאם החליט למנוע את קיום הבחירות המוניציפאליות ביישוב ירוחם, בחודש נובמבר 2008.
  7. שר הפנים נמנע מפרסום החלטתו הפורמלית בדבר דחיית הבחירות בירוחם (וזאת חרף העובדה שההחלטה התקבלה בפועל), וגם לא קבע, עד למועד הגשת העתירה, מועד חלופי לקיומן של בחירות בירוחם.
  8. לפי הנטען בעתירה, החלטתו של שר הפנים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין והיא מעקרת את זכותם של תושבי ירוחם לבחור ולהיבחר ומונעת מהם לנהל ענייניהם המונציפאליים באמצעות נבחרי ציבור הנהנים מאמונם ומהווה התערבות פטרנליסטית גסה בזכויות אלה.
  9. הטעמים בגינם מבקש שר הפנים להאריך את כהונתה של הועדה הקרואה אינם מנויים בדין ככאלה המקנים את הסמכות למנות ועדה קרואה. מקל וחומר, נוכח הפגיעה המשמעותית הנגרמת מהארכת כהונתה של הועדה הקרואה, טעמים אלה אינם יכולים לשמש את שר הפנים בהחלטתו.
  10. והנה – חרף "תיקונו" של הפגם, אשר בגינו מונתה הועדה הקרואה מלכתחילה; חרף חלוף זמן רב ממינויה של הועדה הקרואה (כשנתיים ומחצה); בניגוד גמור לעיקרון ה"זמניות", המהווה אחד מעקרונותיו הבסיסיים של מוסד ה"וועדות הקרואות", ומבלי ששר הפנים קיים את חובת ההיוועצות החלה עליו על-פי חוק – החליט שר הפנים להאריך את כהונת הועדה הקרואה ואת כהונתו של העומד בראשה, עמרם מצנע, לתקופה נוספת, והלכה למעשה – לשלול מבעלי זכות הבחירה בירוחם את הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות המוניצפליות שצפויות להיערך בחודש נובמבר 2008.

Comments are closed.