קוד אתי לחסימת גולשים על ידי פוליטיקאים ורשויות ציבור: הצעה.

לאחרונה הוציא מבקר המדינה הנחיות לגבי כיצד על פוליטיקאים ומשרדי ממשלה לנהוג בעמודי המדיה החברתית שלהם (עמ' 34 ואילך), וזאת בעקבות עבודה מבורכת של תומר אביטל וקבוצת מאה ימים של שקיפות, שאספו תלונות על אזרחים שנחסמו על ידי פוליטיקאים. הסיפור הוא פשוט: אל המבקר, בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הגיעו מספר תלונות בנוגע להתנהלות של גורמים שלטוניים. על פי התלונות, אזרחים נחסמו מלהגיב בעמודים שמנוהלים על ידי פוליטיקאים וכספי ציבור. המבקר סקר בדו"ח את תחום הסמכות שלו, והסביר כי רק על עמודים אשר הם "ציבוריים", כלומר: נהנים מכספי ציבור, מופעלים על ידי מי שנושא משרה ציבורית, או תכניו קשורים לפעילות ציבורית, יוכל להטיל את מרותו. במצב כזה, על בעל העמוד להמנע מלחסום אזרחים מלהביע את דעתם. במצב כזה, מציע המבקר כי כל מפעיל עמוד יכתוב תקנון שמסדיר את השיח באותו דף ציבורי.

המבקר שב ומרחיב כי ההגנה על חופש הביטוי לא תאפשר חסימת ביקורת שאינה אהודה על נבחר הציבור או משרת הציבור, וכי יש לשקול שיקולים חוקתיים. בפועל, ההחלטה של המבקר שונה לגמרי מהחלטת ועדת האתיקה של הכנסת, שקבעה כי חסימה בעמוד פייסבוק על ידי חבר כנסת (באותו מקרה, יאיר לפיד), אינה אסורה, וזאת למרות שהמתלונן (באותו מקרה, תומר אביטל), לא התבטא בצורה לא עניינית. כיוון שההגנה על חופש הביטוי חשובה, וכיוון שהמדובר בכספי ציבור, מצאתי כי מן הראוי לקחת יוזמה ולספק כאן לנבחרי הציבור (ללא תמורה!), בסיס לקוד אתי שיוכלו להשתמש בו בדף שלהם על מנת להגדיר את מה מותר ומה אסור לחסום. הקוד לא בא לפגוע בזכויות המוקנות בחוק, אלא בא להסדיר את הפעילות הסטנדרטית לפיה על עמוד ציבור לפעול.

הגם שהקוד מכוון פוליטית וציבורית, אין מניעה להשתמש בו בדפים עסקיים. הקוד ניתן כמות-שהוא, ואני לא אחראי לכל נזק שיגרם מהשימוש בו.

מבוא.

הרשתות החברתיות הפכו לכיכר העיר החדשה, למקום בו הציבור מביע את דעתו ומגיע כדי לקבל מידע מנבחרי הציבור, מעובדי הציבור וממי שאחראי לבטיחותו, לשלומו, לרווחתו, לשמירה על זכויותיו ולעתידו.

עמודי המדיה החברתית הציבוריים הם חלק מנכסי הציבור, וככאלה יש לנהוג בהם כמקום ציבורי לכל דבר: על הרשות לכבד את האדם, ועל האדם לכבד הרשות.

מידע. עמוד המדיה החברתית יספק לציבור מידע עדכני על נושאים שבתחום אחריותו, לספק לציבור מידע על ענייניו של נבחר הציבור המופקד על הרשות הציבורית, ולספק לציבור נגישות בלתי אמצעית לעובדי הרשות. הרשות תפרסם מידע עדכני, תעדכן על שעות פעילותה, תחזיק אמצעי קשר זמין, ותאפשר לציבור גישה לדו"חות תקופתיים ולמסמכי מקור ככל האפשר.

מענה. בראש ובראשונה, עמודי המדיה החברתית נועדו לספק מענה לשאלות האדם. הרשות תקפיד על מענה מהיר ויעיל (ראו תקשי"ר, 61.321) ותשתדל כי המענה יבוצע במידת האפשר באותו היום. הרשות תהא רשאית לספק מענה ממוכן או אוטומטי לשאלות תדירות, או להפנות את האדם לעמוד שאלות נפוצות.

המענה יבוצע באותו ערוץ בו בוצעה הפניה, וללא הכבדה מיותרת על הפונה. המענה יבוצע בשפה שבה בוצעה הפניה, אף אם תוטל על הרשות הוצאה לצורך תרגומה. לצורך המענה לא תבקש הרשות מידע מיותר או עודף מהפונה, ולא תדרוש ממנו להזדהות אם זה יעדיף לשמור על אלמוניותו, ובלבד שההזדהות אינה הכרחית לצורך הפניה.

 

שקיפות, מידע. ערוצי המדיה החברתית של הרשות הן חלק מהדרך בה הרשות מגשימה את הוראות חוק חופש המידע, והרשות תדאג לפרסם את הנחיותיה, נהליה ומסמכים רלוונטיים בערוצי המדיה, וכן לענות לפניות ובקשות למידע כשם היו בקשות חופש מידע המוגשות על פי דין.

הרשות תפרסם את שמות וצתפקידי מפעילי העמוד מטעמה, ותוודא כי אלו בקיאים בנהלי עבודת הרשות.

התבטאויות לא הולמות. הרשות תמנע מהתבטאות שאינה הולמת, מעליבה, מבזה או משפילה כלפי האדם, אף אם האדם נקט בשפה קשה. הרשות תעשה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לאזרח להגשים את חופש הביטוי שלו וזכותו למידע ציבורי.

במקרה בו אדם התבטא בצורה לא הולמת כלפי אדם אחר, הרשות תפנה לאותו אדם, בהודעה פרטית, ותבהיר כי דבריו אינם הולמים, ותבקש כי יחדל מלהתבטא בצורה כזו, וכי יכבד את האדם האחר. במקרה בו ההתבטאות של האדם היתה מופנית כלפי הרשות וכוללת קללות וגידופים בלבד, תתעלם הרשות מהתבטאותיו ולא תעשה דבר.

תיקונים, עדכונים ושינויים. כל פרסום שביצעה הרשות הוא פרסום רשמי, ועל כן כל עדכון בפרסום, תיקון של פרסום או שינוי בו יופיעו במפורש לצד השינוי. במקרה בו נמחק פרסום, וכל עוד הדבר לא אסור על פי חוק, תפרסם הרשות את דבר המחיקה.

פרטים אישיים. הרשות תמנע מפרסום פרטים אישיים של אדם שלא לצורך, ולא תדרוש פרטים אישיים בעמוד אלא למטרות המותרות על פי חוק. הרשות תמנע מאיסוף פרטים אלו לצרכי פרסומת אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת של האדם ותמנע מהעברת מידע זה לכל מטרה שאינה מטרתה המוצהרת והמוסמכת בחוק של הרשות.

תיעוד, ניהול ובקרה. המידע בעמודי הרשות הוא חומר ארכיוני כהגדרתו בחוק הארכיונים, והרשות תתעדו, תשמור עליו, ותאבטח אותו בצורה מירבית. הרשות תנהל תיעוד של הרשאות הגישה לניהול עמודיה, וכן תתעד כל פניה שנתקבלה בהתאם לחוק. הרשות לא תספק הרשאות גישה לניהול הדף לגורמים שאינם עובדי מדינה אלא בנסיבות מיוחדות.

מחיקה חסימה. מחיקה וחסימה של תכנים שפורסמו על ידי הציבור אסורה אלא במקרים בהם יש הפרה מובהקת של החוק. במקרה כזה, הרשות תעדיף תמיד לפנות קודם, בכתב, לאדם שפרסם התוכן ולבקש כי ימחק בעצמו את התוכן המפר, תוך שהיא מתריאה בפניו כי אי מחיקת התוכן תביא למחיקתו. הרשות תנהל רישום של מחיקת תכנים, ולא תחסום משתמש אלא אם תכניו נמחקים בצורה סדרתית, בהיקף של לפחות אחת ליום לאורך תקופה בת שבוע. בעת החסימה, תאפשר הרשות לאדם לערער על החסימה בפני הרשות, ותספק לו נימוק מדוע נחסם.

זכויות יוצרים. כל הפרסומים בדף הרשות הם פרסומים רשמיים, הרשות מקנה לציבור ולכל אדם את הזכות לפרסמם מחדש. כל פרסום של אדם בדף הוא בעמוד ציבורי, וכל אדם המפרסם תכנים בדף מקנה לרשות וליתר הציבור את הזכות לפרסם פרסומים אלו מחדש, תוך הפניה לאותו אדם ככותב הפרסום.