3 thoughts on “נא לחרבן עם קונדום

  1. החוויה האחרונה שלי עם R3 היתה כשנתניהו היה עוד ראש ממשלה, אני לא חושב שאני זוכר את זה.

  2. tם לא חזרת ל R3 מאז, אז כנראה שהוא לא היה מוצלח.
    מוזר שאתה זוכר את זמן השימוש בקונדום לפי מי שהיה ראש הממשלה…

Comments are closed.